Pārvalžu kontakti
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Strūžānu pagasts
Vērēmu pagasts

Maltas pagasts 

2009. g. 25. februāris

Pagasta kopējā platība: 8983 ha,
tajā skaitā: meži - 2874,6 ha,
l/s izmantojamā zeme - 4486,6 ha.
Iedzīvotāju skaits: 3179 (uz 01.07.2012)

Maltas pagasts atrodas Rēzeknes novada dienvidu daļā 21 km attālumā no Rēzeknes un 210 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar Rēzeknes novada Feimaņu, Pušas, Mākoņkalna, Lūznavas un Silmalas pagastu. Pagasts atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī: ▪ Maltas ciemu šķērso automaģistrāle Sanktpēterburga - Viļņa; ▪ pašvaldības teritoriju šķērso dzelzceļš Sanktpēterburga - Varšava ar dzelzceļa staciju Malta. Attālumi līdz lielākajām Latgales novada pilsētām: Daugavpils - 71 km, Ludza - 47 km, Krāslava - 62 km. Caur Maltas pagasta teritoriju tek upe Malta, pagasta teritorijā lielākais ir Černostes ezers – platība 213,3 ha (kopā ar salu).
 
Pagasta vēsturiskā attīstība
Maltas pagasta veidošanās aizsākumi meklējami 19. gs., kad 1838. gadā caur tagadējās Maltas teritoriju tika uzbūvēta starpvalstu šoseja Pēterburga – Varšava, vēlāk – 1861. gadā atklāta dzelzceļa līnija Pēterburga – Varšava. No netālās Rozentovas muižas atvirzoties uz jaunuzbūvēto dzelzceļa staciju Antonopoli (Malta), kas bija nozīmīga tirdzniecībai, veidojās jauna apdzīvota vieta Borovaja, kas pateicoties savai izdevīgi ģeogrāfiskai vietai kļuva par galveno tirdzniecības centru.
Borovaja bija iekļauta Rozentovas pagastā, taču 1925. gadā tas tika pārdēvēts par Maltas pagastu, bet Borovajas ciems – par Maltu. Malta bija lielākais ciems Rēzeknes apriņķī (715 iedzīvotāji). Tajā bija Romas katoļu baznīca, pareizticīgo baznīca, vecticībnieku lūgšanu nams, ebreju sinagoga un divas pamatskolas. Uz 1939. gadu Maltas pagasts aptvēra ievērojami lielākas zemes platības. Daļa kādreizējās Maltas pagasta teritorijas ietilpst Mākoņkalna pagastā, Lūznavas pagastā, Feimaņu pagastā un Silmalas pagastā. Vairums nosaukto pašvaldību izveidojās tikai padomju gados.
Svarīgs posms Maltas izaugsmē bija no 1950.g. – 1967.g., kad Malta bija Maltas rajona centrs (1950.g. – 1959.g.). Šajā laikā notika intensīva celtniecība — tika atjaunots kultūras nams (celts 1939. gadā kā Aizsargu nams), uzcelta pienotava, slimnīca, skola. Līdz 1967. gadam Maltā tika uzceltas 332 individuālās mājas, kas veicināja strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu.
 
Konfesijas, dievnami
Pareizticīgo — Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca, Vecticībnieku — Borovajas Vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Katoļu — Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca.
 
Tehniskā infrastruktūra
Maltas pagastā ir plašs ceļu tīkls, teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš Sanktpēterburga - Varšava, kā arī vairāki 1. šķiras valsts nozīmes autoceļi. Komunālos pakalpojumus pašvaldībā nodrošina Maltas pagasta pašvaldības SIA Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums (siltumapgāde, aukstā un karstā ūdens padeve, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana u.c. pakalpojumi). Pagastā pieejami mobilo telekomunikāciju sakari, ko nodrošina LMT GSM , TELE 2 un „Bite” sakaru tīkla pārklājums. Pagasta teritorijā darbojas Valsts policijas iecirknis, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles Maltas sektors. Pašvaldības teritorijā ir septiņas kapsētas (t.sk., divas 2.pasaules kara karavīru). No 2003. gada reizi mēnesī tiek izdots Maltas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums „Maltas ziņas” (http://zinas.malta.lv). Kopš 2004. gada ir izveidota Maltas Pašvaldības policija.
 
Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība
Administratīvajā centrā Maltā labi attīstīta infrastruktūra. Vislielāko darba vietu skaitu nodrošina pašvaldības iestādes un uzņēmums. Uzņēmējdarbība galvenokārt orientēta uz tirdzniecību un kokapstrādi. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi — SIA Sakarnieks, SIA Liska, SIA Pūdži, lielākās zemnieku saimniecības — Bitīte (lopkopība), Rītausma (piena un gaļas lopkopība), Santa (augkopība), Liepas (lopkopība).
 
Pašvaldības iestādes
Maltas 1. vidusskola (apmācības notiek latviešu valodā), Maltas 2. vidusskola (apmācības notiek krievu valodā), Maltas mūzikas skola, Maltas pirmsskolas izglītības iestāde Dzīpariņš, Kultūras nams, Bibliotēka, Bērnu un jauniešu centrs, Vēstures muzejs, Biznesa informācijas un mācību centrs, Maltas pašvaldības SIA Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, Sociālās aprūpes centrs. Rēzeknes novada pašvaldības pakļautībā atrodas Maltas speciālā internātskola.
 
Ievērojamas personības
Viktors Lācis — Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis. Piedalījies olimpiskajās spēlēs Sidnejā.
 
Maltas pagasta goda pilsoņi
Monika Ječa, Jāzeps Rupainis, Donats Kondrovs, Viktors Kancāns, Bronislavs Pavlovskis, Margarita Rapa, Klāra Kondrova, Roberts Ozoliņš, Stefans Kairišs, Igors Sorokins, Anna Babre, Iosifs Čepelis, Vasīlijs Kozlovs, Vitālijs Skudra, Jūlija Mika, Aina Viļuma, Pēteris Sinijs, Pēteris Šostaks, Ivans Rogozins, Vasīlijs Ragozins, Aleksandrs Beļaks.
 
Kultūrvēsturiskie pieminekļi
Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca — valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Visplašākā koka baznīca Rēzeknes novadā. Celta 1780. gadā ar muižnieka Falkerzāma atbalstu. Divreiz pārbūvēta, 1842. un 1906. gadā. Pagarinot ierīkotas kora telpas un tornītis uz jumta. Baznīcā ir divi reti sastopami, seni 19. gs. koka pārnēsājamie altāri — feretroni. Ievērības cienīga 19. gs. Glezna Golgāta jeb Kristus pie Krusta un Sv. Marija—Magdalēna. Dārzā, 19. gs. II pusē celts zvanu tornis. Baznīca ir 1995. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu Koka mantojums Latvijā objekts.
Maltas (Borovajas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams — vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Celts 20.gs. 20-tajos gados, būvuzņēmēja A. Grunceviča vadībā. Vienkārša celtne ar nelielu sīpolveida kupolu. Dievnamā ir senas kulta relikvijas: Evaņģēlijs ar gravīrām iesējumā, ikona Ienešana templī, ikona Svētā Trīsvienība.
Maltas (Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca — vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Celta 1928. gadā pie pareizticīgo kapsētas. Baznīca pārstāv neprofesionālās būvmākslas virzienu lauku kulta celtniecībā, tā ir maza koka guļbūve ar taisnstūra altārgala piebūvi. Nelieli sapāroti logu rāmīši, sīpolveida kupoliņš. Fasāžu apdarē izmantots stilizēts saules motīvs. 1996. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu Latvijas kultūras mantojums 1920 – 1940 objekts.
Maltas zirgu pasta stacija — vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Senās zirgu pasta stacijas vienstāvu ēka ar plašu iebraucamo ceļu. Pirmā mūra ēka Borovajas ciemā. Būvēta 19. gs.I pusē, kad šī paša gadsimta 30-tajos gados tika atklāts Pēterburgas — Varšavas lielceļa trakts. 2002. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu Industriālais mantojums Latvijā objekts.
 
Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi
Leimanišķu pilskalns (Barsuku alas), Leimanišķu apmetne, Leimanišķu Baterijas kalns — pilskalns, Lopatišķu Karņecka kalns — pilskalns. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Rozentovas senkapi (kara kapi).
 
Piemiņas akmeņi
1941.g. un 1949.g. represētajiem Maltas pagasta iedzīvotājiem (skvērā pretī Maltas bibliotēkai), Nometnes vieta, kur 1941. — 1944. gadā nacistiskie okupanti nomocīja 400 padomju karagūstekņus (pie Maltas kultūras nama), piemiņas akmens Maltas ebreju piemiņai, kurus 1941. gada septembrī noslepkavoja vietējie policisti (pie Maltas kultūras nama), Maltas, Silmalas un Pīgožņu ebreju piemiņai, kurus šajā vietā no 1941. gada jūlija līdz septembrim noslepkavoja nacistiskie okupanti un viņu „vietējie palīgi” (Baldas mežā). Ar pašvaldības atbalstu Maltas pagastā darbojas 13 sabiedriskās organizācijas: šaha klubs Malta, dambretes klubs Malta, sporta deju klubs Latgalīte, futbola klubs Saules puikas, volejbola klubs Malta, jauniešu klubs Lingua, pūtēju orķestris Vikords (http://vikords.malta.lv), rotkaļu studija Dzeļi, pensionāru klubs Dvēseles atslēga, Daugavas vanagi Rēzeknes nodaļas Maltas kopa, rokasbumbas klubs Malta, poļu biedrība, čigānu biedrība. Maltas pagasta iestādēs ir divas sporta zāles, stadions un spēļu laukumi, kurus izmanto pagasta, rajona un novada sacensību organizēšanai. Sporta darbu Maltas pagastā veic Maltas izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas un Rēzeknes sporta skolas filiāle.

Meklēšana

Kalendārs

 
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Autorizēšana

total_time: 0.447929